27 juni 2019

Kwaliteits- en milieubeleid

 De uitgangspunten van dit beleid omvatten:

  • Een continue verbeterde uitvoering van de dienstverlening in rela­tie tot de ver­wachtingen, eisen en behoeften van de opdracht­ge­vers, andere eisen en veiligheid, alsmede het belang te voldoen aan klanteneisen, de eisen van wet- en regelgeving, de eisen van de NEN-EN-ISO 9001 norm alsmede de eisen van NEN-EN-ISO 14001 inzake de milieuaspecten en een context analyse;
  • Het bieden van een kader voor het opstellen en beoordelen van kwaliteits- en milieudoelstellingen inzake de stakeholders waaronder klanttevredenheidsmeting, procesmeting, leveranciersbeoordeling, opleidingsplanning, alsmede middels een Management Review inclusief een risicoanalyse en milieuaspectentabel;
  • Het realiseren van een optimaal wer­kend kwali­teits- en milieusys­teem, alsme­de van een goed kwali­teits- en milieube­wustzijn en opleidingsniveau bij alle mede­wer­kers, waarbij dit systeem op alle niveaus wordt begrepen, geïmplementeerd en onderhouden;
  • Het verwezenlijken van een verdere doelmatigheid van de dienstver­le­ning zonder de kwaliteit en het milieu hiervan aan te tasten
  • Inzake het milieu het vaststellen van alle milieueffecten inzake het transport van goederen, het kenbaar maken van de milieuaspecten aan alle personen die voor of namens de organisatie werkzaam zijn, zoals subcontractors en tijdelijke medewerkers en het beschikbaar stellen van relevante milieu-informatie aan het publiek inclusief het continu verbeteren en het voorkomen van milieuvervuiling, het duurzaam gebruik van hulpbronnen, het tegengaan en aanpassen aan klimaatverandering en het beschermen van biodiversiteit en ecosystemen.

W. van den Brink | Directeur
VAN DEN BRINK INTERNATIONAAL TRANSPORT B.V.

WhatsApp chat